<% Function QueryFilter(Str) Str = Replace(Str, "*", "[INJ]",1,-1,1) Str = Replace(Str, "=", "[INJ]",1,-1,1) Str = Replace(Str, "<", "[INJ]",1,-1,1) Str = Replace(Str, ">", "[INJ]",1,-1,1) Str = Replace(Str, ";", "[INJ]",1,-1,1) Str = Replace(Str, "(", "[INJ]",1,-1,1) Str = Replace(Str, ")", "[INJ]",1,-1,1) Str = Replace(Str, "+", "[INJ]",1,-1,1) Str = Replace(Str, "#", "[INJ]",1,-1,1) Str = Replace(Str, "'", "[INJ]", 1, -1, 1) Str = Replace(Str, "&", "[INJ]", 1, -1, 1) Str = Replace(Str, "%", "[INJ]", 1, -1, 1) Str = Replace(Str, "?", "[INJ]", 1, -1, 1) Str = Replace(Str, "´", "[INJ]", 1, -1, 1) Str = Replace(Str, ",", "[INJ]",1,-1,1) Str = Replace(Str, "UNION", "[INJ]",1,-1,1) Str = Replace(Str, "SELECT", "[INJ]",1,-1,1) Str = Replace(Str, "WHERE", "[INJ]",1,-1,1) Str = Replace(Str, "LIKE", "[INJ]",1,-1,1) Str = Replace(Str, "FROM", "[INJ]",1,-1,1) Str = Replace(Str, "UPDATE", "[INJ]",1,-1,1) Str = Replace(Str, "INSERT", "[INJ]",1,-1,1) Str = Replace(Str, "ORDER", "[INJ]",1,-1,1) Str = Replace(Str, "GROUP", "[INJ]",1,-1,1) Str = Replace(Str, "ALTER", "[INJ]",1,-1,1) Str = Replace(Str, "ADD", "[INJ]",1,-1,1) Str = Replace(Str, "MODIFY", "[INJ]",1,-1,1) Str = Replace(Str, "RENAME", "[INJ]",1,-1,1) Str = Replace(Str, Chr(39), "[INJ]", 1, -1, 1) If InStr(1,Str,"[INJ]",1) then Response.Redirect "Default.asp" end if QueryFilter = Str End Function %>
FIKRALAR
<% If ID = "" Then %> <% KayitSayisi = 4 If QueryFilter(Request.QueryString("s")) <> "" Then Sayfa = CInt(QueryFilter(Request.QueryString("s"))) Else Sayfa = 1 End If If Temizle(QueryFilter(Request.QueryString("yzr"))) = "" Then Set Ulke = Bag.Execute("SELECT * FROM tblFikralar WHERE fldDurum=1 ORDER BY fldID DESC LIMIT " & (KayitSayisi*Sayfa)-(KayitSayisi) & "," & KayitSayisi) Set SQLTop = Bag.Execute("SELECT COUNT(*) FROM tblFikralar Where fldDurum=1") TopKayit = SQLTop(0) Else Set Ulke = Bag.Execute("SELECT * FROM tblFikralar WHERE fldDurum=1 AND fldYazan='" & Temizle(Request.QueryString("yzr")) & "' ORDER BY fldID DESC LIMIT " & (KayitSayisi*Sayfa)-(KayitSayisi) & "," & KayitSayisi) Set SQLTop = Bag.Execute("SELECT COUNT(*) FROM tblFikralar Where fldDurum=1 AND fldYazan='" & Temizle(Request.QueryString("yzr")) & "'") TopKayit = SQLTop(0) End If j=0 Do While Not Ulke.EOF If j Mod 2 = 0 Then Bg = "#FFFFFF" Else Bg = "#EEEEEE" End If %> <% j=j+1: Ulke.MoveNext Loop %>
Başlık Puan
" style="color:#FF0000">- <%=IlkHarfBuyuk(Ulke("fldBaslik"))%>

<%=SatirBasi & Left(Ulke("fldFikra"),200)%>... " id="Menu">devam >>

Yazan: " id="Text" title="<%=Ulke("fldYazan")%> isimli yazarın tüm fıkralarını görmek için tıklayın."><%=IlkHarfBuyuk(Ulke("fldYazan"))%> " title="<%=Ulke("fldYazan")%> isimli üyeye özel mesaj gönder!">

<%=Ulke("fldPuan")%>
<% If CInt(TopKayit) > CInt(KayitSayisi) Then SayfaSayisi = CInt(TopKayit) / CInt(KayitSayisi) If InStr(1,SayfaSayisi,",",1) > 0 Then SayfaSayisi = CInt(Left(SayfaSayisi,InStr(1,SayfaSayisi,",",1))) + 1 If SayfaSayisi > 1 Then Response.Write "Arşiv: " TopKayit = SayfaSayisi TopSayfa = 10 Onceki = Sayfa - (TopSayfa/2) If Onceki <= 0 Then Onceki = 1 Sonraki = Sayfa + (TopSayfa/2) If Sonraki < TopSayfa Then Sonraki = TopSayfa If Sonraki > TopKayit Then Sonraki = TopKayit If Onceki <> 1 Then Response.Write "<< İlk | " For i=Onceki To Sayfa-1 Response.Write "" & i & " - " Next Response.write "[" & Sayfa & "] " If Sayfa <> TopKayit Then Response.Write "- " For i=Sayfa+1 To Sonraki Response.Write "" & i & " " If i <> Sonraki Then Response.Write "- " Next If Sonraki <> TopKayit Then Response.Write "| Son >> " End If End If %>
<% Else Set Yazi = Bag.Execute("SELECT * FROM tblFikralar WHERE fldDurum=1 AND fldID=" & ID) If Not Yazi.EOF Then 'Yazının hitini arttır 'Set HitArtir = Bag.Execute("UPDATE tblFikralar SET fldHit=fldHit+1 WHERE fldID=" & ID) %>
<%=IlkHarfBuyuk(Yazi("fldBaslik"))%>

<%=Temizle(Yazi("fldFikra"))%>

Bookmark and Share

Yazan: " id="Text" title="<%=Yazi("fldYazan")%> isimli yazarın tüm fıkralarını görmek için tıklayın."><%=IlkHarfBuyuk(Yazi("fldYazan"))%> " title="<%=Yazi("fldYazan")%> isimli üyeye özel mesaj gönder!"> - Puan: <% If Yazi("fldPuan") <> 0 Then Response.Write Yazi("fldPuan") & " (%" & Round(Yazi("fldPuan")/Yazi("fldOylayan")*10) & ")" Else Response.Write "0" End If %><% If Request.Cookies("Fikralar")(""&Yazi("fldID")&"") = "" Then %> - Oy Ver: <% End If %>

<% Else Response.Write "

Fıkra Bulunamadı

Geri Dön

" End If End If %>
<%=DikeyBol%>
EN ÇOK PUAN ALAN FIKRALAR
<% Set EnCokOkunan = Bag.Execute("SELECT * FROM tblFikralar WHERE fldDurum=1 ORDER BY fldPuan DESC LIMIT 10") j=1 Do While Not EnCokOkunan.EOF %> <%=j%>-) " style="color:#FF6600"><%=IlkHarfBuyuk(EnCokOkunan("fldBaslik"))%> (<% If EnCokOkunan("fldPuan") <> 0 Then Response.Write EnCokOkunan("fldPuan") & " - %" & Round(EnCokOkunan("fldPuan")/EnCokOkunan("fldOylayan")*10) & "" Else Response.Write "0" End If %>)
<% j=j+1: EnCokOkunan.MoveNext Loop %>

D O W N L O A D
  Seçme MP3'ler
360° İstanbul      
EN FAZLA FIKRA YAZAN YAZARLAR
<% Set EnCokPuan = Bag.Execute("SELECT DISTINCT(fldYazan) FROM tblFikralar WHERE fldDurum=1 ORDER BY fldYazan DESC") Do While Not EnCokPuan.EOF Set YaziSayisi = Bag.Execute("SELECT COUNT(fldID) FROM tblFikralar WHERE fldDurum=1 AND fldYazan='" & EnCokPuan("fldYazan") & "'") Yzn = Yzn & EnCokPuan("fldYazan") & "," Pn = Pn & YaziSayisi(0) & "," EnCokPuan.MoveNext Loop Bol = Split(Left(pn,Len(pn)-1),",") Bol2 = Split(Left(yzn,Len(yzn)-1),",") For k=0 To UBound(bol) tmp=0 tmp3=0 For i=0 To UBound(bol) If CInt(Bol(i))>tmp Then tmp=CInt(Bol(i)): tmp3=i next For j=0 To UBound(bol) If CInt(bol(j)) = tmp Then Bol(j)=0: Exit For Next tmp2 = tmp2 & Bol2(tmp3) & "|" & tmp &"," Next 'response.write tmp2 Bol3 = Split(Left(tmp2,Len(tmp2)-1),",") For j=0 To 9 %> <%=j+1%>-) " style="color:#FF6600"><%=IlkHarfBuyuk(Split(Bol3(j),"|")(0))%> (<%=Split(Bol3(j),"|")(1)%>)
<% Next %>

<%=Hr%>